Příklady využití funkce SEQUENCE

Funkce SEQUENCE je určena pro rychlé vytvoření aritmetické posloupnosti hodnot. Lze ji ale s úspěchem využít také jako pomocnou funkci ve složených vzorcích.

Nápověda funkce SEQUENCE říká:

Funkce SEQUENCE umožňuje vygenerovat tabulku obsahující aritmetickou posloupnost, například 1, 2, 3, 4.

V následujícím příkladu jsme vytvořili matici s výškou 4 řádky a šířkou 5 sloupců pomocí funkce =SEQUENCE(4;5).

Příklad funkce SEQUENCE s polem 4×5

Funkci lze ale také využít jako součást komplexního vzorce, kde slouží ke generování hodnot, které mohou být dalšími funkcemi ve vzorci využívány

Tady je příklad funkce SEQUENCE s dalšími vnořenými funkcemi . Tato funkce vytvoří tabulku tvořenou 5 řádky a 6 sloupci, která obsahuje náhodnou sadu zvětšujících se celých čísel.

=SEQUENCE(5;6;CELÁ.ČÁST(NÁHČÍSLO()*100);CELÁ.ČÁST(NÁHČÍSLO()*100))

Příklad funkce SEQUENCE s vnořenými funkcemi CELÁ.ČÁST a NÁHČÍSLO, která vytvoří sadu ukázkových dat

Funkce SEQUENCE obsahuje 4 argumenty, z nichž ale pouze první – počet řádků výsledné tabulky – je uživatel povinnen zadat.

Pokud nezadáme zbylé 3 argumenty, doplní je Excel hodnotou 1.

Funkce SEQUENCE – argumenty
  1. argument určuje počet řádků výsledné tabulky (může se jednat i o tabulku s jedním sloupcem nebo jedním řádkem)
  2. argument určuje počet sloupců výsledné tabulky
  3. argument určuje počáteční hodnotu (hodnotu v první buňce tabulky)
  4. argument určuje velikost kroku (rozdíl hodnot v sousedních buňkách tabulky)
Funkce SEQUENCE – jeden sloupec hodnot

Příklad 1

Funkci SEQUENCE můžeme využít i jako pomocnou funkci generující potřebné hodnoty pro práci jiné funkce.

V zobrazeném příkladu jsou v buňkách sloupce E zobrazeny tři nejvyšší hodnoty v tabulce hodnot A1:C10.

Funkce LARGE, která vrací nejvyšší hodnoty z oblasti, vyžaduje ve druhém argumentu matici čísel určující pořadí hodnot – pokud tedy zadáme například matici 1;2;3 vrátí funkce LARGE tři nejvyšší hodnoty z oblasti.

Právě tuto matici hodnot vytvoří funkce SEQUENCE.

=LARGE(A1:C10;SEQUENCE(3;1;1;1))

Funkce SEQUENCE – využití ve složeném vzorci

Příklad 2

Funkce SEQUENCE může sama obsahovat i jinou vnořenou funkci ve svém argumentu.

V dalším příkladu využíváme funkci SEQUENCE pro rozklad katalogového čísla produktu na jednotlivé číslice, které dále využijeme například pro potřeby řazení nebo pro generování čárového kódu.

Protože se počet znaků v kódu múže měnit, necháme určit jejich počet pomocí funkce DÉLKA . hodnota vypočtená touto funkcí pak představuje pro funkci SEQUENCE počet sloupců.

=ČÁST(B1;SEQUENCE(1;DÉLKA(B1));1)

funkce SEQUENCE – rozklad čísla nebo textu

Příklad 3

Funkce SEQUENCE může také do značné míry nahradit funkci POSUN, kterou jsme si představili v samostatném příspěvku

Funkce SEQUENCE umožńuje výběr určitých buněk oblasti pro další zpracování.

V tomto příkladu požadujeme sečíst buňky ve sloupci A obsahující číselné hodnoty. Protože jsou rozmístěny pravidelně, můžeme využít aritmetickou posloupnost generovanou funkcí SEQUENCE,

Ve vzorci =SUMA(INDEX(A:A;SEQUENCE(5;1;4;3))) načte funkce INDEX všechny hodnoty ve sloupci A a vnořená funkce SEQUENCE(5;1;4;3)) vytvoří matici hodnot {4;7;10;13;16} , pomocí které předá INDEX do funkce SUMA číselné hodnoty určené k sečtení.

funkce SEQUENCE – výběr buněk pro další zpracování

Pro seznámení s možnostmi funkce SEQUENCE si můžete stáhnout přiložený soubor s popsanými příklady: