Frekvenční analýza dat a její zobrazení pomocí histogramu

Histogram je grafické znázornění rozdělení získaných hodnot. Pomocí histogramu lze určit, které hodnoty se vyskytují v tabulce hodnot nejčastěji, které výjimečně a zda je rozložení hodnot rovnoměrné nebo naopak zda převažují hodnoty určitého typu. Histogram je velmi často využíván při jednoduchých statistických popisech dat společně s veličinami, jako je aritmetický průměr nebo medián.

V praxi je histogram vytvářen pomocí sloupcového grafu se sloupci stejné šířky, vyjadřující šířku intervalů (tříd), přičemž výška sloupců vyjadřuje četnost sledované veličiny v daném intervalu. Pro tvorbu histogramu je důležité zvolit správnou šířku intervalu, neboť nesprávná šířka intervalu může snížit informační hodnotu diagramu nebo dokonce i prezentovat data zcela chybným způsobem.

Pokud hovoříme o histogramu, bývá také používán pojem frekvenční analýza (nebo také rozdělení četnosti), která spočívá ve vytvoření tabulky hodnot obsahující  původní data kumulovaná do intervalů určených horní a dolní mezí a zjištěním počtu výskytů hodnot v těchto intervalech.

Frekvenční analýza a její grafické znázornění histogramem je mimořádně vhodným nástrojem při analýze datových vzorků v mnoha oblastech:

 • Rozdělení výše plateb pojistného v pojistném kmeni.
 • Rozdělení výše škod vyplácených pojišťovnou.
 • Rozdělení výše dlužných částek hypotečních účtů.
 • Rozdělení trvání telefonických hovorů v call centru.
 • Rozdělení počtu dní hospitalizace v jednotlivých odděleních zdravotnického zařízení.
 • Rozdělení dob obrátky zásob skladu.

Histogram patří mezi 7 základních nástrojů na zvyšování kvality – někdy též nástrojů pro řízení jakosti (z anglického Seven Basic Tools of Quality) – což je pevně stanovený soubor především grafických technik napomáhajících řešení problémů s kvalitou. Mezi těchto sedm základních nástrojů na zvyšování kvality patří

 • Histogram.
 • Paretův diagram.
 • Diagram příčin a následků.
 • Kontrolní tabulka.
 • Korelační diagram.
 • Vývojový diagram.
 • Regulační diagram.

Užití těchto nástrojů bývá ve firmách preferováno před složitějšími statistickými metodami pro svou jednoduchost.

Pro vytvoření rozložení četnosti hodnot do intervalů a jejich zobrazení nabízí Excel několik nástrojů:

 • Funkce ČETNOSTI.
 • Funkce COUNTIF.
 • Funkcionalita HISTOGRAM z doplňku ANALYTICKÉ NÁSTROJE.
 • Kontingenční tabulka.
 • Textový graf pomocí funkce OPAKOVAT.

Zde naleznete postup pro vytvoření frekvenční analýzy pomocí nástroje KONTINGENČNÍ TABULKA.

Frekvenční analýza - kontingenční tabulka