Excel – rozšířený filtr (03)

Filtrování dat pomocí vypočteného kritéria

Rozšířený filtr umožňuje filtrování dat na základě vypočteného kritéria. Tato podmínka je při volání rozšířeného filtru vyhodnocena pro každý záznam oblasti dat a musí být vytvořena tak, aby vracela pravdivostní hodnoty PRAVDA | NEPRAVDA (TRUE | FALSE). Hovoříme pak o vyhodnocení na základě výrazu.

Nejjednodušším a zároveň nejčastěji využívaným způsobem konstrukce výrazu je postup, kdy vytvoříte výpočetní vzorec  – například =PRŮMĚR($A$2:$A$100) – a výsledek tohoto vzorce porovnáte s hodnotou kritéria pomocí operátorů =, >, <. Pro větší přehlednost a zároveň zajištění správného postupu výpočtu a porovnání  je doporučováno uzavřít výraz do kulatých závorek.

Výsledný výraz může tedy vypadat například takto: =(A2>PRŮMĚR(($A$2:$A$100)). V tomto případě je naším cílem získat z oblasti dat pouze ty záznamy, ve kterých je hodnota zadaná do sloupce A vyšší než průměr všech hodnot zadaných do oblasti A2:A100.

Upozornění: Pokud filtrujete data pomocí vypočtené podmínky, musíte řádek kritérií, který by měl obsahovat nadpis sloupce, ponechat prázdný. Propojení výrazu na oblast dat není v tomto případě zajištěno shodou nadpisů sloupců, ale odkazy použitými ve výrazu. Zcela přesně řečeno můžete zapsat do prvního řádku oblasti text, kterým kritérium popíšete (například NADPRŮMĚR), ale tento text se nesmí shodovat s názvem žádného sloupce oblasti dat.

Filtrování dat pomocí vypočteného kritéria
Filtrování dat pomocí vypočteného kritéria